Przejdź do treści

regulamin

Regulamin sklepu www.rudakita.pl

1. Sklep www.rudakita.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.rudakita.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344),

b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287),

c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.)

d. oraz inne przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy, związanych z użytkowaniem Serwisu.

6. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

7. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

8. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. DNI ROBOCZE – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu, tj. od 9:00 do 16:00.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.rudakita.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4. KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu www.rudakita.pl.

8. SKLEP, SERWIS – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.rudakita.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Joanna Gancarz-Forlicz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą RuKi Joanna Gancarz-Forlicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Nad Jeziorem 45, Tychy 43-100, NIP: 6311988583, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@rudakita.pl, numer telefonu: +48 795 259 791.

10. SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

11. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.rudakita.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.rudakita.pl) – 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu, tj. od 9:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

b. formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu,

c. niniejszy Regulamin, zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży Produktu będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 47 2490 0005 0000 4530 7488 4885 (ALIOR BANK) RuKi Joanna Gancarz- Forlicz, ul. Nad Jeziorem 43-100 Tychy, NIP: 6311988583. W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko Klienta oraz adres dostawy (który może być odmienny od adresu siedziby/zamieszkania).

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży Produktu stanowi inaczej.

4. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 powyżej, produkt zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się: czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a. Czas kompletowania Produktu wynosi 7 Dni Roboczych.

b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, tj. 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost lub innej).

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi:

a. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

b. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rudakita.pl lub pisemnie na adres: ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy.

3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

8. Sprzedawca informuje, że na opakowaniach znajdują się informacje o sposobie przechowywania oraz nieprzekraczalny termin ważności produktów. Czynniki te będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji w pierwszej kolejności. Jednakże nie są to jedyne przesłanki, które mogą spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży Produktu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od odbioru Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu. Formularz odstąpienia od umowy jest do pobrania tutaj:

 

2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odbioru Produktu.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży Produktu, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży Produktu:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Produktu w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta, niebędącego Konsumentem, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży Produktu bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta, niebędącego Konsumentem, z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu, aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient, nie będący Konsumentem, jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Produktu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu (link jak w § 8 ust.1).

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych, takich jak:

a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu (§ 4 – § 9),

b. prowadzenie konta klienta,

c. newsletter, służący zwiększeniu lojalności i sprzedaży,

d. możliwość zamieszczenia opinii o zakupionym towarze lub samym sklepie – System opinii,

e. kontakt przez formularz kontaktowy.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

5. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie, by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

6. REJESTRACJA W SERWISIE jest dobrowolna.

7. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

8. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

9. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

a. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

10. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

11. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

12. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane, co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

13. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

a. Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

b. Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

14.     Usuwanie konta:

a. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

b. Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.

c. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

15. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do NEWSLETTERA.

16. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

17. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

18. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

a. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

19. Warunki świadczenia usługi Newsletter:

a. podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

b. weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,

c. wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

20.     Zakres usługi Newsletter:

a. powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, promocjach i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,

b. powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),

21. Wypisanie się z usługi Newsletter:

a. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.

b. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.

c. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

22. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

a. Formularz kontaktowy

b. Komentowania wpisów i artykułów – System opinii.

23. Formularz kontaktowy gromadzi dane kontaktowe w postaci:

a. imię i nazwisko lub pseudonim – formularz kontaktowy, system opinii

b. adres e-mail – formularz kontaktowy

c. opcjonalnie: numer telefonu kontaktowego – formularz kontaktowy.

24. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.

25. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

a. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

b. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

c. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

d. Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

e. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

a. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

b. połączenie z internetem,

c. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

d. włączoną obsługę skryptów JavaScript,

e. włączoną obsługę plików Cookie,

f. dostęp do poczty elektronicznej (dowolnego usługodawcy), z uwzględnieniem możliwości, iż poczta może zostać potraktowana za spam i znaleźć się w folderze Spam.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

5. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

a. bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

b. bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

c. bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

d. podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

e. podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

f. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

6. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia ochrony danych osobowych, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych kupującego i adresu dostawy, zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przywołanym w § 10 ust. 25.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać, jak podano w § 8 ust. 1.

2. Należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.rudakita.pl korzystają z ochrony autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością Joanny Gancarz-Forlicz, wykonującej działalność gospodarczą pod firmą RuKi Joanna Gancarz-Forlicz, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy, NIP: 6311988583. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.rudakita.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.rudakita.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

5. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

6. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

7. Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

8. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

10. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży Produktu między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

11. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12. Klient, będący Konsumentem, ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

13. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

14. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych opisano w „Polityce Prywatności” www.rudakita.pl

15. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

16. Usługodawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

21. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajdują się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

22. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

a. Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

b. Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@rudakita.pl

c. Dzwoniąc pod numer telefonu: +48 795 259 791.

Wersja regulaminu: 1.0

Data wydania: wpisz datę uruchomienia sklepu

 
koszyk
0

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.